Klubben > Pladsudvalg >

Bøje- og landpladsreglement for medlemmer af SKK

§ 1. Forhold til andre reglementer/bestemmelser

1. De til enhver tid gældende Bøjeplads- og Landpladsreglementer for Havnelavet Sundkrogen (HS), gælder forud for nærværende Bøje- og Landpladsreglement. 

§ 2. Definitioner 

1. En bøjeplads er en bådplads beliggende i Kalkbrænderihavnen eller i Fiskerihavnen, omfattet af det vandareal, som Havnelavet Sundkrogen har lejet af By & Havn A/S. 

2. En landplads er en vinteropbevaringsplads til en båd med bøjeplads. Pladsen er beliggende umiddelbart syd for Fiskerihavnen. 

3. En fast bøjeplads er at betragte som en ret til en plads, ikke et bestemt bøjepladsnummer

4. En låneplads er en midlertidigt tildelt plads, som tilhører en båd med tildelt fast bøjeplads

5. En gæsteplads er en kortvarig, ledig plads. 

§ 3. Bøjeplads ventelister

1. For at komme i betragtning til en fast bøjeplads eller til en låneplads, skal man være aktivt medlem af SKK, hel eller delvis ejer af båden og kunne dokumenterer at båden er ansvarsforsikret. 

2. Medlemmet skal være optaget på ”Venteliste til bøjeplads”. På ventelisten kan optages aktive medlemmer med båd uden fast plads - aktive medlemmer der forventer at anskaffe båd og aktive medlemmer der har eller forventer at anskaffe større båd. 

3. For at blive optaget på ventelisten skal man senest den 1. februar have indgivet skriftlig ansøgning til SKK. Ansøgningen skal fornyes hvert år indtil tildeling af fast bøjeplads har fundet sted. Har man fået tildelt en låneplads og ønsker en fast bøjeplads, skal man hvert år forny sin ansøgning herom. 

4. Stk. 3 gælder ligeledes, såfremt man ønsker en anden fast bøjeplads. Ønske om anden plads i havnen, skal indgives til SKK inden den 30. januar. 

5. Meddelelse om at pladsen ikke ønskes anvendt i den kommende sæson, skal indgives til SKK inden den 30. januar. 

6. Faste bøjepladser fordeles til medlemmer efter anciennitet. 

7. Lånepladser fordeles til de efterfølgende medlemmer på ventelisten, efter anciennitet og bådstørrelse. 

8. Pladserne fordeles i februar og tildelingen af bøjepladser offentliggøres senest d. 30. marts på SKK´s hjemmeside og ved opslag i klubhusene. 

9. Kun både der er forsvarligt vedligeholdt og er sødygtige, samt forsvarligt fortøjrede og affendrede kan tildeles, og bevare en bøjeplads. 

10. SKK kan til enhver tid kræve fyldestgørende dokumentation for ejerskabet. Kan dette ikke fremskaffes mistes retten til pladsen. 

11. Ved tildeling af bøjeplads (Fast, låne- eller gæsteplads) skal der mindst være tegnet ansvarsforsikring for båden. Klubben kan til enhver tid kræve dokumentation for at båden er ansvarsforsikret. Kan dette ikke fremskaffes mistes retten til pladsen. 

12. Er man ikke kommet i betragtning til fast plads eller låneplads, har aktive medlemmer i klubberne fortrinsret til gæstepladser administreret af HS ved Havnefogeden. 

13. Har man fortabt retten til en bøjeplads, kan medlemmet søge optagelse på venteliste på ny.

§ 4: Betalingsfrister for bøjepladser. (Priserne fremgår af Taksbladet.) 

1. Alle med tildelt bøjeplads eller låneplads betaler en årlig leje, jf. takstbladet, omfattende vand- og landpladsleje, gældende for et helt kalenderår. Lejen opkræves i 2 rater. 

2. I januar måned betales 1. rate for den faste plads medlemmet sidst var tildelt.

3. Nytildelt plads og låneplads betales med 1. rate den 1. marts, eller ved tildeling. 

4. I oktober måned betales 2. rate af årslejen for den faste plads eller låneplads. 

5. Hvis SKK ikke har modtaget betaling for pladsen ved betalingsfristens udløb, fortabes retten til pladsen. 

§ 5: Midlertidig afgivelse af fast bøjeplads 

1. En fast plads der ikke anvendes til medlemmets båd, kan beholdes i 2 år. Denne skal afmeldes til SKK for en sæson af gangen, senest d. 30. januar. Pladsudvalget kan efter skriftlig ansøgning, bevillige længere tid i forbindelse med langfart, renovering af båden og lignende. SKK disponerer over pladsen i den/de nævnte sæsoner. Bøjepladser genudlejes af SKK som låneplads, for et år ad gangen. Overskrides perioden fortabes retten 

2. Bøjepladser, som er ledige i kortere perioder end en sæson, administreres i den ledige periode af HS ved Havnefogeden. 

§ 6: Overdragelse af bøjeplads

1. Medlemmer må ikke udlåne, fremleje, sælge eller på anden måde stille en tildelt plads til rådighed for 3. mand. 

2. I tilfælde af dødsfald kan pladsen, med bestyrelsens godkendelse, overdrages til registreret medejer eller arving, som er aktivt medlem af klubben. 

3. I tilfælde af skilsmisse eller samejeophør kan pladsen, med bestyrelsens godkendelse, overdrages til en i SKK registreret medejer, som er aktivt medlem, såfremt den afgivende bruger af pladsen fraskriver sig retten til den tildelte bøjeplads og får sin anciennitet ”nulstillet”.

§ 7: Salg af båd

1. Har en bådejer solgt sin båd, disponerer SKK, subsidiært HS over pladsen i resten af sæsonen. Ønsker medlemmet det, kan han beholde retten til bøjepladsen en sæson efter sæsonen hvori båden sælges. 

2. Har medlemmet ikke anskaffet ny båd inden tidsfristen, jf. pkt. 1 mistes retten til pladsen.

Herefter kan medlemmet anmode om optagelse på venteliste til en ny bøjeplads. 

§ 8: Ankemulighed 

1. Bådejere er pligtige til at følge pladsudvalgets afgørelser, men er berettiget til at indanke sagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt bestyrelsen går pladsudvalget imod, betaler SKK de rimelige udgifter, der beviseligt er påført bådejeren ved pladsudvalgets afgørelse. 

§ 9: Landplads & skur m.v. 

1. Kun aktive medlemmer med bøjeplads kan tildeles plads på landpladsen.

2. Medlemmet skal skrive sig på optagningsliste, hvor følgende søsætningsdato bestemmes af optagningsdagen. 

3. Lister med datoer for optagning af både er tilgængelige fra den 1. september. 

4. Ønske om at blive i vandet i vintersæsonen skal fremsendes til Pladsudvalget inden den 1. november. 

5. Kun aktive medlemmer med bøjeplads kan leje et skur, der tildeles efter anciennitet.

6. Medlemmer der ikke længere har båd kan kun beholde retten til et skur et kalenderår, udover det år hvor båden afhændes. 

§ 10: Ændringer af bøje- og pladsreglementet 

1. Ændringer af dette reglement kan kun ske på Sejlklubben Københavns generalforsamling og skal vedtages med simpelt flertal. 

2. Eventuelle nødvendige ændringer af HS’ Bøje- og Landpladsreglementer, imellem generalforsamlingerne, skal godkendes af bestyrelsen og forelægges til behandling på den førstkommende generalforsamling. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. november 2008. 
Revideret på generalforsamling den 10. april 2014