Havnelauget >

Vedtægter for Havnelavet Sundkrogen

§ 1. Navn 

1.1 Havnelavets navn er Sundkrogen. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 

1.2 Havnelavets logo er HS med en vinkel over i blåt på hvid baggrund. Standeren med logo skal være sat i sejlsæsonen. 

§ 2. Formål 

Havnelavets formål er at indgå lejeaftaler og foretage investeringer i forbindelse med drift af en lystbådehavn, herunder om leje af klublokaler, bådpladser og landareal m.v., at administrere lystbådehavnen ved at videreudleje såvel bådpladser som landareal til medlemmerne samt varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse hermed. 

§ 3. Medlemmer

3.1 Sejlklubberne Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København er pligtige medlemmer af havnelavet, så længe havnelavets lejekontrakter med tredjemand er uopsigelige fra havnelavets side.

3.2 De to sejlklubber betragtes i henhold til nærværende vedtægt hver som ét medlem, der i alle forhold repræsenteres af den pågældende klubs bestyrelse – jf. stk.3.3. 

3.3 Sejlklubberne Øst og Triton. samt Bådelauget Søhesten har pr. 1. januar 2009 foretaget en sammenlægning til Sejlklubben København, men fortsætter så længe denne vedtægt er gældende med at indgå i Havnelavet Sundkrogen med 3 stemmer, og med samme rettigheder og pligter, som var gældende forud for sammenlægningen. 

3.4 Et medlem kan ikke gøre krav på udbetaling af nogen del af havnelavets formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse, pantsætning eller nogen form for retsforfølgning. 

§ 4. Medlemmernes forpligtelser 

4.1 For havnelavets forpligtelser hæfter alene dette. Medlemmerne hæfter indbyrdes pro rata efter fordelingstal. 

4.2 Fordelingstallene for Sejlklubben København og Kvindelig Sejlklub er henholdsvis 79,6 % og 20,4 % for udgifter vedrørende klubhuset i Sundkrogen og 88,4 % henholdsvis 11,6 % for alle andre udgifter for Havnelavet Sundkrogen. 

4.3 Bestyrelsen for havnelavet skal hvert år udarbejde et 2-årigt budget med tilhørende handlingsplaner, der viser lavets forventede udgifter til administration, vedligeholdelse og eventuelle henlæggelser til nyanskaffelser og fornyelse. Udgiftsbeløbene fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal. Bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at overgive fordringen til inkasso efter at have givet det pågældende medlem skriftligt påkrav med 14 dages varsel. 

4.4 Havnelavet kan efter enighed i bestyrelsen påtage sig opkrævning af vandplads- og landpladsleje fra medlemmernes bådejere. Opkrævningens størrelse oplyses af hvert medlem, og evt. overskydende beløb i forhold til medlemmets bidrag til havnelavet tilbagebetales til medlemmet. Manglende indbetaling fra en bådejer efter første rykker, opkræves hos det medlem hvor bådejeren er hjemmehørende, inden for 14 dage efter meddelelse om den manglende indbetaling. Medlemmet har herefter ansvar for at inddrive det skyldige beløb fra bådejeren. 

4.5 Havnelavets kontante midler udover kr. 5.000,- skal være anbragt i et pengeinstitut og hav-nelavet skal forsikre sig på behørig vis. 

§ 5. Generalforsamling 

5.1 Generalforsamlingen er havnelavets øverste myndighed. Senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. ForeIæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. FremIæggelse af driftsbudget og handlingsplan, jf. § 4, stk. 3, herunder fastlæggelse af 

6, Valg af bestyrelse og formand, jf. § 6, stk. 1. 

7. Valg af suppleanter, jf. § 6, stk. 1. 

8. Valg af ekstern revisor, jf. § 8, stk. 1. 

9. Valg af en intern revisor fra Kvindelig Sejlklub og en fra Sejlklubben København, jf. § 8, 

10. Eventuelt. 

5.2 Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når et medlem skriftligt fremsætter ønske derom til bestyrelsens formand med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

5.3 Indkaldelse til enhver generalforsamling sker ved brev eller e-mail til formanden for hver medlemsklub med mindst én måneds varsel. Dagsordenen skal vedlægges og angive de forslag, der ønskes behandlet. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling vedlægges samtidig revideret regnskab, bestyrelsens forslag til budget og handlingsplan. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at en anmodning herom er fremsat, jf. 

§ 5, stk. 2, dog således at der ved beregning af fristen ses bort fra juli måned, 

5.4 Medlemmernes forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være bestyrelsens formand i hænde den 20. januar. 

5.5 Kvindelig Sejlklub har 1 stemme og Sejlklubben København har 3 stemmer, jf. § 3.3.. Stem-meret kan kun udøves af medlemmer, der ikke er i restance med bidrag, jf. § 4.3. Medlemmer, der er i restance, skal senest 10 dage før generalforsamlingen være gjort opmærksom herpå. Hvert medlem kan maksimalt være repræsenteret ved 5 fremmødte klubmedlemmer, med taleret. Herudover har alle aktive medlemmer af de 2 medlemsklubber adgang som observatører, uden taleret. vederlag til eventuel medhjælp, jf. § 6, stk. 3. stk. 2. 

5.6 Dirigenten leder generalforsamlingen. Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt træffes med simpel stemmeflerhed med følgende begrænsninger. 

a. Beslutning om vedtægtsændringer, bortset fra ændring af § 1, § 2 og § 4.1, kan kun gyldigt vedtages, hvis mindst 3 stemmer afgives for ændringsforslaget. Ændring af fordelingstal, jf. § 4.2 kræver dog enstemmighed. 

b. Optagelse af lån kræver enstemmighed. 

c. Investeringer på kr. 50.000,- og derudover kræver enstemmighed. 

d. Med hensyn til opløsning af havnelavet og ændring af § 1, § 2 og § 4.1, henvises til be-
stemmelserne i § 9 

5.7 Referat af det på generalforsamlingen passerede indføres i lavets forhandlingsprotokol, som underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent. Bestyrelsen er forpligtet til senest 3 uger efter generalforsamlingen at udsende genpart af det underskrevne referat til formanden for hver enkel medlemsklub. 

§ 6. Bestyrelsen 

6.1 Bestyrelsen består af 3 repræsentanter fra Sejlklubben København og 1 repræsentant fra Kvindelig Sejlklub. Der udpeges en personlig suppleant for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Kvindelig Sejlklub har dog ret til udpege 2 suppleanter. Af bestyrelsens midte vælger generalforsamlingen formanden for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 1 år ad gangen. 

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Et medlem kan ikke samtidig besætte både formands-, næstformands- og kassererposten. 

6.3 Bestyrelsen er ulønnet. Eventuel medhjælp oppebærer et vederlag, hvis størrelse fastsættes på hver ordinær generalforsamling for det følgende år. 

6.4 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og er bemyndiget til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver for opfyldelse af lavets formål nødvendige dispositioner, herunder også ansættelse af fornøden medhjælp, herunder en lønnet havnefoged. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov til varetagelse af specielle opgaver. Det enkelte udvalg, der handler under ansvar for bestyrelsen, vælger selv en formand, som har pligt til løbende at informere bestyrelsen om udvalgets arbejde. 

6.5 Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der forøger udgifterne for medlemmerne med mere end 5 % af det vedtagne samlede budget, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og få dennes godkendelse. Optagelse af lån og investeringer kan kun ske med generalforsamlingens beslutning i henhold til § 5, stk. 6. 

6.6 Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal deltage, for at gyldig beslutning kan tages. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder møderne. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem kan begære væsentlige spørgsmål i forhold til klubbernes interesser udsat og 2. behandlet. 

6.7 Referat af det på hvert bestyrelsesmøde besluttede indføres i havnelavets forhandlingsprotokol, som på det efterfølgende møde underskrives af de i det refererede møde deltagende bestyrelsesmedlemmer. Referatet udsendes til formanden for hver enkelt klub senest 2 uger efter mødets afholdelse. 

6.8 Havnelavet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Bestyrelsen kan give kasserer og/eller evt. medhjælp, eller en af medlemsklubbernes administration, bemyndigelse til sædvanlige dispositioner for den daglige drift. 

6.9 I tilfælde af vakance indtræder den pågældende suppleant, så længe vakancen består Et medlem af bestyrelsen er pligtig at afgå, når han jf. § 6, stk. 1 ikke længere opfyIder betingelserne for at være udpeget. 

§ 7. Regnskabsåret

7.1 Havnelavets, regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Begge dage inklusive. 

7.2 Senest den 1. februar afleveres regnskabet til revisor, der derpå har at forsyne regnskabet med en erklæring til havnelavets bestyrelse inden den 15. februar. 

§ 8. Revision 

8.1 Erklæringen på havnelavets regnskab afgives af den på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen valgte revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret. 

8.2 Intern Revision. Den interne revision påser, at havnelavets administration praktiseres efter gældende vedtægter samt de af bestyrelsens vedtagne aftaler. Den interne revision foretages af de på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen 2 valgte revisorer. Genvalg kan finde sted. 

§ 9. Opløsning af havnelavet 

9.1 Opløsning af havnelavet samt ændring af vedtægternes § 1, § 2 og § 4.1 kan ikke finde sted, så længe havnelavets lejekontrakter med trediemand er uopsigelige fra havnelavets side. I øvrigt kan havnelavet kun opløses i henhold til beslutning på to umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum én måneds mellemrum. På hver af disse skal begge medlemmer deltage og mindst 3 skal stemme for forslaget om havnelavets opløsning. 

Hvis kvalificeret fremmøde ikke kan opnås på de to generalforsamlinger, kan en tredje generalforsamling træffe beslutning med almindelig stemmeflerhed. 

9.2 Ved opløsning af havnelavet opgøres havnelavets formue og fordeles - efter at al gæld er betalt - pro rata blandt medlemmerne i forhold til de fastsatte fordelingstal, jf. § 4.2. 

§ 10. Fortolkning 

10.1 Ethvert spørgsmål om fortolkningen af denne vedtægt skal, såfremt en mindelig ordning ikke opnås, afgøres endeligt af en voldgiftsret bestående af i alt tre medlemmer. Hver part udpeger sin voldgiftsmand, der skal være jurist. Opmanden udpeges af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. december 2008 

Revideret på generalforsamling den 18. marts 2014 

--oOo--