Nyheder > slider > Havnelauget >

Høringsvar skybrydtunellen

Afsendt på vegne af Kalkbrænderihavnen, Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København

                                                                                                                                                                                           København den 27. februar 2020

 

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense

 

Journal nr. 2020-4970

 

 

 

Supplerende idéhøring, Svanemøllen Skybrudstunnel.

 

På vegne Kalkbrænderihavnen, Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København fremsendes herved nedenstående høringssvar:

 

Udløbsbygværk

For begrænsning af de miljømæssige påvirkninger ved udledninger fra udløbsbygværket foreslås en alternativ placering ved østsiden af Nordhavnen, hvor udløbet vil ske til et strømfyldt farvand med en vanddybde på ca. 12 m. Der vil her ske en hurtigere og mere effektiv opblanding med vandet i Øresund og dermed medføre en mindre påvirkning af de rekreative områder i Svanemøllebugten, som anvendes til badning hele året, samt intensive vandsportsaktiviteter (roklubber, kajakker, SUP, sejl- og motorbåde) primært i sommerhalvåret.

 

Såfremt ovennævnte placering af vægtige grunde ikke kan gennemføres, vil den foreslåede løsning ved Færgehavn Nord (FNO) med fordel kunne placeres ved den nordlige kajkant i forbindelse med etablering af den nordlige dækmole til erstatningshavnen. Herved undgås at udløbsvand bliver ”fanget” mellem erstatningshavnen og Kalkbrænderiløbet. Der vil ligeledes på søterritoriet være uhindret plads til etablering af udløbsbygværket og det tilhørende arbejdsareal i anlægsfasen. Endvidere forefindes i området gode muligheder for oplag af tunnelelementer, samt mulighed for borttransport af tunelmuck med pram.

 

Kloakledning fra udløbsbygværk til Strandvænget Pumpestation

Af de 3 foreslåede alternative placeringer foretrækkes en linjeføring sammen med etablering af Nordhavnstunnelen, såfremt dette ikke i anlægsfasen forsinker anlægget af tunnelen eller medfører yderligere gener for sejlads gennem Kalkbrænderiløbet – og ej heller forårsager gener på landarealerne ”Svaneknoppen”.

 

Sekundært foreslås den borede løsning nord for Svaneknoppen, idet det tredje forslag med en linjeføring gennem Svanemøllehavnen vil virke stærkt begrænsende på havnens muligheder for ændrede placeringer af broer og fortøjningspæle m.v..

 

 

Sejlklubben København

Erik Kragh-Hansen