Klubben > Pladsudvalg >

Vand/bøje - og landpladsreglement for SKK/KvS

Vedtaget på generalforsamling 12. april 2018

 

 

 

 

Du kan downloade Vandpladsreglementet (bøjepladsreglementet) i PDF-format her

Du kan downloade Landpladsreglementet i PDF-format her

Vandpladsreglement for SKK/KvS (også benævnt bøjepladsreglement)

1. Indledning

1.1 Sejlklubben København (SKK) disponerer over et antal bøjepladser, beliggende i Kalkbrænderihavnen og i Fiskerihavnen. SKK har lejet pladserne af By & Havn I/S og udlejer vandpladserne individuelt til bådejerne, samt til Kvindelig Sejlklub (KvS) i henhold til en særskilt brugsretsaftale.

2. Definitioner

2.1. En bøjeplads er en bådplads beliggende i Kalkbrænderihavnen eller for SKK i Fiskerihavnen bro 9.

2.2. En fast bøjeplads er at betragte som en ret til en plads, men ikke et bestemt bøjepladsnummer. Tildeles af SKK hhv. KvS

2.3. En låneplads er en midlertidigt tildelt plads, for en fastlagt periode. Tildeles af SKK hhv. KvS

2.4. En gæsteplads er en kortvarig ledig fast- eller låneplads. En låneplads der ikke har været mulig at leje ud, betragtes som gæsteplads. Tildeles og opkræves af Havnefogeden.

3. Tildeling af bøjepladser

3.1. Kun aktive medlemmer af SKK eller KvS – og hvis fartøj udelukkende anvendes til fritidssejlads, kan leje en bøjeplads af den pågældende medlemsklub.

3.2. For at komme i betragtning til en fast bøjeplads, skal medlemmet være optaget på klubbens venteliste ved skriftlig ansøgning herom inden den 1. februar. For SKK ansøges på venteliste ophængt i klublokalet. Ventelisten er tilgængelig i fra 1.januar og nedtages 1. februar.

3.3. Ansøgningen skal fornyes hvert år indtil tildeling af fast bøjeplads har fundet sted. Det gælder hvis medlemmet har fået tildelt en låneplads - eller såfremt medlemmet ønsker en anden fast bøjeplads end det tildelte pladsnr.

3.4. Faste bøjepladser og lånepladser fordeles til medlemmer efter disses anciennitet som aktive medlemmer af klubberne.

3.5. Pladserne fordeles i februar - og tildelingen offentliggøres senest den 30. marts på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset eller på mail.

3.6. Ingen bådejer må overdrage, udlåne, udleje, sælge eller på anden måde stille den tildelte plads til rådighed for tredjemand.

3.7. I tilfælde af dødsfald kan pladsen, med klubbens godkendelse, overdrages til en registreret medejer eller arving, som er aktivt medlem af klubben.

3.8. I tilfælde af skilsmisse eller samejeophør kan pladsen, med klubbens godkendelse, overdrages til en registreret medejer, som er aktivt medlem af klubben , såfremt den afgivende bruger af pladsen fraskriver sig retten til den tildelte bøjeplads og får sin anciennitet ”nulstillet”.

3.9. Ingen bådejer kan leje mere end 1 bøjeplads.

3.10. Har en bådejer solgt sin båd, disponerer klubben over pladsen i resten af sæsonen. Ønsker medlemmet det, kan medlemmet beholde retten til bøjepladsen en sæson efter sæsonen hvori båden sælges. Har medlemmet ikke anskaffet ny båd inden tidsfristen, mistes retten til pladsen. Herefter kan medlemmet anmode om optagelse på venteliste til en ny bøjeplads.

3.11. Har en bådejer en slæbejolle, skal denne fortøjes inden for bøjepladsen. 3.12. Hvis en bådejer med en fast bøjeplads opsiger sin plads i løbet af sæsonen, kan den klub, der disponerer over pladsen, udleje denne som låneplads for resten af sæsonen til en anden bådejer, der står på klubbens venteliste. Lejen for resten af sæsonen indbetales til klubben og tilbagebetales til den bådejer, der opsiger pladsen, (der regnes i hele måneder). Såfremt det ikke er muligt, at udleje pladsen som låneplads, refunderes bådejer ikke den resterende sæson.

3.13. Bøjepladser, der er kortvarigt ledige (weekend, ferie og lignende) administreres af havnefogeden. Lejeindtægten tilfalder SKK. Bådejeren skal orientere havnefogeden, hvis pladsen ikke benyttes i mere end en uge – f.eks. ved sen søsætning, værftsophold, ferie eller tidlig optagning, og skal vende skiltet til grøn/fri, med angivelse af hjemkomstdato og klokkeslæt. Hvis havnefogeden observerer, at en plads ikke bliver benyttet i flere dage, har havnefogeden ret til at vende skiltet til grøn/fri, men kan ikke angive hjemkomsttidspunkt.

3.14. En fast plads der ikke anvendes til medlemmets båd, kan beholdes i 2 år. Denne skal afmeldes til klubben for en sæson af gangen, senest den 30. januar. Klubben kan efter skriftlig ansøgning, bevillige længere tid i forbindelse med langfart, renovering af båden og lignende. Klubben disponerer over pladsen i den/de nævnte sæsoner. Bøjepladsen genudlejes af klubben som låneplads, for et år ad gangen. Overskrides perioden fortabes retten til pladsen.

4. Opsigelse af Bøjeplads

4.1. Opsigelse af bøjeplads skal meddeles SKK/KvS i samme period som opskrivning til venteliste, dog senest 1. marts. Således at klubben har mulighed for at fordele pladsen til anden side. Såfremt opsigelse foretages rettidigt, refunderes en evt. betaling af bøjeplads.

4.2. Hvis en bådejer med en fast bøjeplads opsiger sin plads i løbet af sæsonen, kan den klub, der disponerer over pladsen, udleje denne som låneplads for resten af sæsonen til en anden bådejer, der står på klubbens venteliste. Lejen for resten af sæsonen indbetales til klubben og tilbagebetales til den bådejer, der opsiger pladsen, (der regnes i hele måneder). Såfremt det ikke er muligt, at udleje pladsen som låneplads, refunderes bådejer ikke den resterende sæson.

5. Dokumentation af ejerforhold mv.

5.1. Indhentning af dokumentation af ejerforhold og forsikringsforhold for en båd, varetages af de enkelte klubber. Kan sådan dokumentation ikke fremskaffes, fortabes retten til bøjepladsen.

6. Gæstefartøjer

6.1. Alle fartøjer, der ikke har en tildelt bøjeplads (Fast eller låneplads), skal betale gæsteleje i henhold til SKK´s takstblad (døgn-, uge-, måneds- eller sæsonleje). Opkrævningen varetages af havnefogeden på vegne af SKK. Havnefogeden varetager også opkrævning for gæstebåde under frihavnsordningen med hensyn til betaling for el- og miljøafgift m.v..

7. Ansvar og pligter

7.1. Bådejerens fartøj skal mindst være ansvarsforsikret. Forsikringsselskab og policenr. skal oplyses på pladsudvalget/havnefogedens forlangende.

7.2. Kun fartøjer, som efter pladsudvalgets skøn er forsvarligt vedligeholdt og sødygtigt, samt er forsvarligt fortøjrede og affendrede må henligge på en bøjeplads.

7.3. Der skal anvendes forsvarlige fortøjninger og affendres med et nødvendigt antal fendere i passende størrelse (Min. 2 stk. på hver side). Affendring med uegnet materiale må ikke finde sted.

7.4. Gulvtæpper og lignende på broernes træværk er ikke tilladt.

7.5. Trapper, trappestiger og andet udstyr til brug for ombordstigning skal fastgøres forsvarligt og må ikke være til gene for passage på broer og bolværk.

7.6. Synker et fartøj, skal det straks hæves af bådejeren. Fartøjer, der har ligget sunket i mere end 5 døgn, kan begæres fjernet for bådejerens regning og risiko.

7.7. SKK påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af mangelfuld fortøjning eller affendring af nabobåde.

7.8. SKK påtager sig intet ansvar for skader opstået ved brud på fortøjningspæle, bøjer, broer eller havneværker i øvrigt.

7.9. Bådejere, der forvolder skade på havneanlægget, skal anmelde skaden til eget forsikringsselskab, samt orientere SKK herom og kan pålægges et erstatningsansvar.

7.10. Fartøjet skal være forsynet med tydeligt navn og hjemsted, læsbart fra broen, samt føre klubbens stander.

7.11. Bådejere, der ønsker vinterplads i vandet, skal meddele dette skriftligt til eget pladsudvalg inden den 15. oktober, og forhale til den vinterplads der bliver anvist fra 1. november.

8. El- og vandanlæg

8.1. Der må kun bruges el fra havnens 2 Amp-elstandere til batteriopladning og elværktøj til bådens vedligeholdelse, når bådejeren befinder sig i fartøjet. Hvis en bådejer har behov for yderligere batteriladning, skal dette oplyses til havnefogeden – f.eks. ved at lægge en seddel i postkassen. Stikket kan herefter sidde i elstanderen i max. 3 døgn. I modsat fald er havnefogeden berettiget til uden varsel at fjerne stikket. Misbrug kan medføre fortabelse af bøjepladsen.

8.2. Der må kun anvendes ledninger og stik, der er godkendt til udendørs brug i henhold til stærkstrømsreglementet. Ulovlige ledninger og stik, som henligger på broerne vil blive fjernet uden varsel.

8.3. Ved anden brug af strøm, skal der anvendes bimåler. På broerne findes elstandere med individuelle bimålere, der tillader en strømstyrke på 10 Amp. Adgang til disse stik sker ved henvendelse til havnefogeden mod erlæggelse af et depositum. Bimålerens visning aflæses ved udlevering af nøgle til stikket og ved returnering af nøglen eller ved sæsonafslutningen. Der foretages særskilt afregning af strømforbrug og betaling sker i henhold til gældende takstblad til SKK. Bimåleren kan uanmeldt kontrolleres af SKK. SKK tilstræber at holde standere med bimåler elforsynet hele året, men er ikke forpligtet hertil.

8.4. Brug af ferskvand skal begrænses mest muligt.

9. Betalingsfrister

9.1. Alle med tildelt bøje- eller låneplads betaler en årlig leje, jf. klubbernes takstblad. Lejen, der er gældende for et helt kalenderår, opkræves i 2 rater, dækkende dels sommervandleje og dels vintervand- eller vinterpladsleje.

9.2. Betalingens størrelse og termin for rettidig betaling fremgår af medlemsklubbens takstblad.

9.3. Hvis betaling for pladsen ikke er modtaget ved betalingsfristens udløb, fortabes retten til pladsen.

10. Administration

10.1. Administration af dette vandpladsreglement varetages af havnefogeden og pladsudvalget på vegne af SKK.

10.2. Administration af vandpladsreglementet, med undtagelse af pkt. 5 og pkt. 7.2, kan ankes skriftligt til SKK’s bestyrelse.

10.3. Fortabes bøjepladsen i henhold til bestemmelserne i dette vandpladsreglement – og fartøjet forlanges fjernet, skal fartøjet fjernes inden for den fastsatte tidsfrist.

10.4. Fjernes fartøjet ikke som forlangt, kan klubben begære fartøjet fjernet for bådejerens regning og risiko.

11. Tvister

11.1. Tvister om forståelse og anvendelse af dette reglement behandles og afgøres af SKK bestyrelse.

Nærværende reglement er vedtaget på SKK´s generalforsamling den 12. april 2018.

 

Landpladsreglement for SKK/KvS

1. Indledning

1.1. Sejlklubben København (SKK) disponerer over landarealer, beliggende ved Fiskerihavnen. SKK har lejet arealerne af By & Havn I/S - og udlejer landpladserne individuelt til bådejerne, samt til Kvindelig Sejlklub (KvS) i henhold til en særskilt brugsretsaftale.

2. Tildeling af landpladser

2.1. Kun aktive medlemmer af SKK og KvS – og hvis fartøj udelukkende anvendes til fritidssejlads, kan benytte sig af landarealerne og de tilhørende faciliteter.

2.2. Ingen bådejer må overdrage, udlåne, udleje eller på anden måde stille den tildelte landplads til rådighed for tredjemand.

2.3. Ingen bådejer kan leje mere end 1 landplads.

2.4. Har en bådejer en slæbejolle, skal denne anbringes efter pladsudvalgets anvisning.

2.5. Afregning sker efter de enkelte klubbers takstblad. Pladslejen betales til den klub, bådejeren er medlem af – og som har tildelt pladsen.

2.6. Der afregnes særskilt for optagning og søsætning.

2.7. Landplads skal tilbydes bådejere med fast vandplads forud for bådejere uden fast vandplads.

2.8. Fartøjer skal hensættes på den af pladsudvalget anviste plads.

2.9. Ønske om at blive i vandet i vintersæsonen skal fremsendes til egen klubs pladsudvalg inden 15. oktober.

3. Ansvar og pligter

3.1. Bådejerens fartøj skal mindst være ansvarsforsikret. Forsikringsselskab og policenr. skal oplyses på pladsudvalgets forlangende.

3.2. Kun fartøjer, som efter pladsudvalgets skøn er forsvarligt vedligeholdt, kan få landplads.

3.3. Af- og tilrigning og brug af mastekran må ikke ske samtidig med optagning eller søsætning af både, med mindre det kan foregå uden gene for optagning/søsætning. Afgørelse herom træffes af lederen af optagning/søsætningen den pågældende dag.

3.4. Bådejere, der ønsker deres fartøj på land eller søsat, skal skrive sig på de i klubhuset ophængte lister (SKK) eller registrere sig via klubbernes hjemmeside (KvS). Eller på anden vis, i det omfang klubben foreskriver det. Søsætningsdato er bestemt af optagningsdato.

3.5. I tilfælde af afbud til optagning/isætning yders der ikke refusion af bådhåndteringsafgift.

3.6. For ophaling og søsætning uden for de tilbudte datoer, aftales og afregnes bådhåndteringen med Jakob Jensens Bådeværft ApS.

3.7. Fartøjer, der efter første søsætningsdag står i vejen for andre fartøjer, som er klar til søsætning, kan begæres fjernet af pladsudvalget for ejerens regning og risiko.

3.8. De, der optager/søsætter bådene, påtager sig intet ansvar over for bådejeren for skader sket ved optagning, henstående på pladsen, søsætning eller ved brand, hvad enten skaden skyldes grej eller lederen af optagning/søsætning. Pladsudvalget kan forlange, at bådejeren underskriver en erklæring herom inden fartøjet søsættes eller optages.

3.9. Bukke og stativer skal være i forsvarlig stand og være forsynet med bådens navn og klubnavn. Ikke-mærkede stativer og bukke vil blive fjernet fra landpladsen.

3.10. Master og bomme skal anbringes i masteskuret og være forsynet med båd- og klubnavn. Masterne skal være afriggede for alt aftageligt (Salingshorn, radar m.v.). Master og bomme uden afmærkning vil blive fjernet fra masteskuret. Det er ikke tilladt at opbevare andet grej i masteskuret.

3.11. Bådejere, som ønsker at have fartøjet stående på landpladsen efter 31. maj, skal skriftligt og inden optagning anmode egen klubs pladsudvalg herom. Der skal betales særskilt landpladsleje efter 31. maj.

3.12. En bådejer, som sælger eller på anden vis afhænder sit fartøj, mens det står på land, har ret til at beholde landpladsen til den 31. maj.

3.13. Bådejeren skal være tilstede ved optagning og søsætning, samt være behjælpelig med flytning af bukke og stativer, samt bl.a. sørge for at egne bukke og stativer er stillet frem og klar til brug.

3.14. Det til formålet indkøbte optagnings- og søsætningsudstyr skal benyttes, med mindre det ikke er teknisk muligt.

4. Landpladsen, herunder el- og vandanlæg

4.1. De til enhver tid gældende miljøregler skal overholdes, herunder reglerne om brug af godkendt udstyr i forbindelse med fjernelse af bundmaling. Godkendt udstyr kan bookes/lånes via Havnefogeden mod erlæggelse af et depositum, som bl.a dækker forbrug af slibeskiver. Depositum minus forbrug tilbagebetales ved returnering af materiellet i uskadt stand.

4.2. Det er hver bådejers pligt at udvise renlighed på pladsen, samt rense pladsen under fartøjet senest umiddelbart efter søsætning.

4.3. Det er forbudt at henkaste affald af nogen art på pladsen. De opstillede miljøcontainere skal benyttes. Affald m.m., der fremkommer ved reparation af fartøjet og dets udstyr, skal fjernes så snart arbejdet er tilendebragt. Høvlspåner, afskrabet maling og andre letantændelige materialer skal fjernes hver dag.

4.4. Undlader bådejeren at fjerne affald på pladsen, kan pladsudvalget lade rengøring foretage for bådejerens regning.

4.5. Adgang til landpladsen er forbudt for uvedkommende. Porte og døre skal holdes aflåste.

4.6. Afdækning for bl.a. sandblæsning og sprøjtemaling skal fortages og arbejdet skal udføres, efter de til enhver tid gældende miljøregler. Inden arbejdet påbegyndes kontaktes pladsudvalget.

4.7. Støvende eller på anden måde generende arbejde skal foregå med størst mulig hensyntagen til de omkringstående både. Hvis der opstår tvister herom kan pladsudvalget pålægge at disse arbejder kun må udføres før kl. 12.00, så malings- og lakarbejder m.v. kan udføres på de omkringstående både efter kl. 12.00.

4.8. Det er forbudt at opbevare benzin/dieselolie eller andre brændbare væsker på pladsen. Dette gælder dog ikke for brændstof i bådens tankanlæg.

4.9. Der må kun bruges el til batteriopladning og el-håndværktøj til fartøjets vedligeholdelse, når der arbejdes på båden.

4.10. Der må kun anvendes stik og ledninger, der er godkendt til udendørs brug i henhold til stærkstrømsreglementet. Ulovlige stik og ledninger vil blive fjernet uden varsel.

4.11. Elforbrug til andre formål, end de i pkt. 4.9 nævnte, må ikke finde sted, med mindre der opsættes bimåler. Misbrug kan medføre at retten til landpladsen fortabes.

4.12. Ved større strømforbrug, ved længerevarende tilslutning eller såfremt pladsudvalget forlanger det, skal bådejeren opsætte og betale for en bimåler. Bimåler kan udlånes af havnefogeden mod erlæggelse af et depositum, jf. gældende takstblad. Det påhviler bådejeren skriftligt at meddele havnefogeden bimålerens kWh-visning ved start og afslutning. Bimåleren kan uanmeldt kontrolleres af havnefoged/pladsudvalg.

4.13. Forbrug af ferskvand skal begrænses mest muligt.

5. Skure

5.1. Rundt om landpladsen er opført en række skure, som ejes SKK og administreres efter følgende bestemmelser:

5.2. Brugsretten til 8 skure er tildelt KvS i henhold til en særskilt brugsretsaftale.

5.3. Kun aktive medlemmer af SKK eller KvS – og hvis fartøj udelukkende anvendes til fritidssejlads, kan leje et skur. Tildeling af skure sker efter anciennitet i den pågældende klub. Ingen bådejer kan leje mere end 1 skur.

5.4. Det tildelte skur må ikke overdrages, udlånes eller udlejes til anden side.

5.5. Den enkelte klub fører ventelister.

5.6. Afregning af skurleje sker til den pågældende klub i henhold til klubbens takstblad.

5.7. Overnatning i skure er forbudt.

5.8. En bådejer, som sælger eller afhænder sit fartøj, har ret til at beholde sit skur 12 måneder efter salg af båden. Skuret tilbageleveres derefter til klubben i rengjort stand.

5.9. Det er forbudt at opbevare benzin/dieselolie eller andre brandbare væsker og fyldte gasflasker i skurene i større mængder, end tilladt af forsikringsselskaberne.

6. Administration

6.1. Administration af nærværende landpladsreglement varetages af SKK, repræsenteret ved havnefogeden og SKK-pladsudvalget.

6.2. Afgørelser truffet, jf. pkt. 6.1 kan af bådejeren med 14 dages varsel ankes skriftligt til SKK’s bestyrelse.

6.3. Fortabes retten til landplads jf. nærværende reglement – og fartøjet forlanges fjernet, skal det fjernes inden for den fastsatte tidsfrist.

6.4. Fjernes fartøjet ikke som forlangt, kan klubben begære fartøjet fjernet for ejers regning og risiko.

7. Tvister

7.1. Tvister om forståelse og anvendelse af dette reglement behandles og afgøres af SKK bestyrelse.

Nærværende reglement er vedtaget på SKK´s generalforsamling den 12. april 2018