Klubben > Bestyrelse >

Vedtægter for SKK

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)
 

§ 1. Navn og hjemsted
 1. Klubbens navn er "Sejlklubben København”. Klubben er stiftet den 27. november 2008, med ikrafttræden den 1. januar 2009, som en sammenlægning af de tidligere klubber Sejlklubben Øst, Sejlklubben Triton og Bådelauget Søhesten.
 2. Klubbens hjemsted er Københavns Kommune.
 3. Klubbens stander er udformet som 3 sejl i farverne blå, hvid og rød.
§ 2. Formål

Det er klubbens formål at samle sejlsportsinteresserede til varetagelse af fælles interesser som uddannelse i sejlads, såvel praktisk som teoretisk, ungdomsarbejde, kapsejlads og tur- sejlads, plads- og havneforhold, herunder udviklingsmuligheder i nærmiljøet, samt medvirke til socialt sammenhold og forståelse for sejlsporten.

§ 3. Medlemskab af organisationer
 1. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og tilknyttet Svanemølle Kredsen. Klubben er un- dergivet disse organisationers vedtægter og bestemmelser.

 

§ 4. Optagelse og ansvar som medlem
 1. Sejlklubben København optager aktive medlemmer, der betaler indskud og kontingent – jf. klubbens takstblad. Medlemskabets gyldighed samt indmeldelsesdato regnes fra beta- lingsdatoen, der også er gældende som anciennitetsdato for tildeling af bådplads.
 2. Som passive medlemmer kan optages personer, der har været aktive medlemmer eller har anden tilknytning til klubben. Passive medlemmer betaler indskud og kontingent – jf. klubbens takstblad.
 3. Aktive medlemmer, som overgår til passivt medlemskab, mister deres anciennitet. Ved genoptagelse af aktivt medlemskab betales ikke nyt indskud, men anciennitetsdatoen fastsættes til genoptagelsesdatoen.
 4. Ungdomsmedlemmer under 21 år, eller ungdomsmedlemmer under uddannelse og under 25 år, optages som aktive medlemmer og betaler kontingent – jf. klubbens takstblad. Ungdomsmedlemmer kan kun optages på ventelisten til bøjeplads mod betaling af ind- skud som aktivt medlem. Ved tildeling af bådplads betales kontingent – jf. stk. 1. Ancien- nitetsdato for tildeling af bådplads regnes fra betalingsdato for indskud.
 5. Aktive medlemmer kan ansøge om pensionistmedlemskab. Pensionister uden anden væ- sentlig indtægt end folkepension, kan, efter 10 års aktivt medlemskab og efter de er fyldt 65 år, søge om nedsættelse af kontingent.
 6. Æresmedlemmer og pensionistmedlemmer udpeget af tidligere Søhesten, Triton og Øst bevarer deres medlemskab og deres hidtidige rettigheder.
 7. Personer, der er udelukket af klubben, kan ikke optages, før de har bragt deres forhold i orden. Har et medlem afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med optagelsen, mistes medlemskabet straks.
 8. Personer, der er umyndige, kan optages som medlemmer af klubben med foræl- dres/værges samtykke.
 9. Medlemmer har pligt til at holde sig orienteret om klubbens forhold og overholde klubbens be- talingsfrister. Ethvert medlem har pligt til at meddele bestyrelsen, hvis fartøjet afhændes eller skifter navn, ændringer i adresse eller telefonnummer. Undladelse heraf medfører et gebyr – jf. takstbladet.
 10. Aktive medlemmer kan indkaldes til at deltage i fællesarbejdet. Bestyrelses- og udvalgsarbej- de, samt øvrigt af klubben anerkendt arbejde, indgår som fællesarbejde.
 11. Særlige regler for både i sameje, eller med flere andelshavere, fremgår af klubbens Bøje- og landpladsreglement.
§ 5. Udmeldelse og eksklusion
 1. Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftligt til klubben med mindst 1 måneds varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
 2. Når et medlem er i restance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende som medlem.
 3. Ingen der er ekskluderet på grund af restance kan optages i klubben på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben og nyt indskud.
 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. F.eks. ved overtrædelse af klubbens vedtægter, eller ved at undlade at efterkomme bestyrelsens eller pladsudvalgets påbud. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
 5. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling, men dette har ikke opsættende virkning.
 6. Såfremt en eksklusion ønskes behandlet på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 7 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Afstemning gennemføres skriftligt.
 7. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter – jf.§ 8, stk. 12.
 8. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. Afstemning gennemføres skriftligt.
 9. Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.
§ 6. Kontingent og indskud
 1. Kontingenter, indskud, leje, gebyrer m.m. for den kommende betalingsperiode skal frem- gå af takstbladet, som vedtages på den ordinære generalforsamling.
 2. Betalinger til klubben skal ske til de af generalforsamlingen vedtagne forfaldsdage.
 3. Ved indmeldelse betales kontingent forholdsmæssigt for resten af året fra næstkommen- de månedsskifte.
 4. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse/eksklusion. Ved genindmeldelse skal betales nyt indskud.
 5. Bestyrelsen kan, efter anmodning inden betalingsfristens udløb, i særlige tilfælde bevilge henstand med betaling af forfaldne regninger i en begrænset periode.
§ 7. Klubbens faciliteter
 1. Bådpladser og skure udlejes af klubben til medlemmerne efter anciennitet og bådens størrelse. Reglerne for fordeling er fastsat i klubbens reglementer.
 2. Klubben lejer, driver og vedligeholder et klubhus og en varmestue, samt tilhørende friare- aler til medlemmernes sejlsportsrelaterede og sociale aktiviteter. Herudover driver og vedligeholder klubben Nordre klubhus i fiskerihavnen.
 3. Klubben har med virkning pr. 1. januar 2018 indgået en aftale med Kvindelig Sejlklub om brugsret til klubbens faciliteter, til afløsning af de vilkår, som var gældende i henhold til bestemmelserne i Havnelavet Sundkrogen, der vil blive opløst med virkning pr. 31. de- cember 2017.
§ 8. Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes én gang om året senest den 15. april.
 2. Ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt.
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med begrundelse være forman- den i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
 4. Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, regnskab og budget, samt forslag til takstblad udsendes skriftligt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
 5. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 6. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har betalt alle forfaldne økonomiske ydelser til klubben.
 7. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
 8. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre dirigenten, eller mindst 5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, forlanger skriftlig afstemning.
 9. Kun medlemmer, samt eventuelle af bestyrelsen indbudte personer, har adgang til gene- ralforsamlingen.
 10. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 11. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer, dog undtaget forslag om eksklusion, vedtægtsændringer og klubbens opløs- ning.
 12. Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 13. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
  1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning (er)
  3. Aflæggelse af udvalgsberetninger
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget
  7. Valg af formand
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af kasserer
  10. Valg af pladsudvalgsformand
  11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant
  14. Valg af ekstern revisor
  15. Eventuelt
 14. Alle generalforsamlingens beslutninger føres til referat, som underskrives af dirigenten.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
 1. En ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af de ak- tive medlemmer (opgjort på begæringsdagen) fremsætter motiveret begæring herom.
 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers skriftligt varsel og afhol- des senest en måned efter at begæring herom er fremsat. På dagsordenen skal anføres det eller de emner, der skal behandles.
 3. Der kan ikke afholdes ekstraordinær generalforsamling i skolernes ferieperioder.
 4. En ekstraordinær generalforsamling afvikles i øvrigt efter reglerne for en ordinær general- forsamling.
§ 10. Valg til bestyrelse og andre tillidshverv
 1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af formand, næstformand, kasse- rer, pladsudvalgsformand og indtil 4 bestyrelsesmedlemmer.
 2. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant.
 3. Alle vælges for 2 år og alle kan genvælges.
 4. De valgte afgår skiftevis: Formand, pladsudvalgsformand og indtil 2 bestyrelsesmedlem- mer samt 1 revisor i lige årstal. Næstformand, kasserer og indtil 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor og revisorsuppleanten i ulige årstal.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og diverse øvrige udvalgsposter.
§ 11. Bestyrelsens arbejde
 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
 2. Bestyrelsen varetager klubbens interesser og skal forvalte dens midler på forsvarlig må- de.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes referat af alle beslutnin- ger. Referatet udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer inden 14 dage efter mødet og godkendes på det efterfølgende møde.
 4. I sagernes behandling stiles der mod enighed. Kan dette ikke opnås, afgøres sagerne ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næst- formandens, stemme afgørende.
 5. Tillidsposter i klubben er ulønnet. Dog kan bestyrelsen indgå aftaler om honorar til løs- ning af konkrete opgaver. Honorar skal fremgå af budgettet.
 6. Bestyrelsen nedsætter efter behov følgende faste udvalg:
  1. 1. Pladsudvalg (Med generalforsamlingsvalgt formand)
  2. 2. Driftsgruppen
  3. 3. Klubhusudvalg
  4. 4. Sejlerskolen
  5. 5. Kapsejladsudvalg
  6. 6. Blad-udvalg
  7. 7. Fest/Aktivitetsudvalg
  8. 8. Web udvalg
 7. Bestyrelsen kan herudover nedsætte udvalg efter behov og medlemsinteresse. F.eks. et ungdomsudvalg, udvalg for motorsejlads, lokalpolitik og for Nordre klubhus’ drift.
 8. Alle udvalg arbejder med reference til og på bestyrelsens mandat.
 9. Bestyrelsen er pligtig til at forvalte klubbens formue ansvarligt og med mindst mulig risiko, herunder sikre den bedst mulige forrentning. Yderligere retningslinjer for forvaltning af klubbens formue skal fremgå af en særlig kassererinstruks, der godkendes af generalfor- samlingen. Ændring af denne kan kun ske jf. § 8 stk. 12.
§ 12 Regnskab og revision
 1. Klubbens regnskab følger kalenderåret.
 2. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og sta- tus pr. 31. december til revisorerne, der derpå skal forsyne regnskabet med en erklæring til bestyrelsen inden den 10. marts.
 3. Erklæringen på klubbens regnskab afgives af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret.
 4. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger en økonomisk status på bestyrelsesmøderne.
 6. Den interne revision har til enhver tid ret til at kontrollere klubbens samlede regnskabsfø- ring.
 7. Kassereren er i øvrigt til enhver tid pligtig til på opfordring at forelægge regnskabet for revision og bestyrelse.
§ 13. Tegningsret
 1. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af for- mand eller næstformand i forening med kassereren. I alle sager ved køb, salg eller pant- sætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og indgåelse af kontrakter og lejemål med en årlig udgift på mere end 50.000 kr. ved underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 14. Klubbens opløsning
 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige sejl- sportsrelaterede formål klubbens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Til denne beslutning kræves alene simpelt stemmeflertal.

 

Ikrafttrædelsesdato på den stiftende generalforsamling d. 27. november 2008. Revideret på generalforsamling den 10. april 2014 og den 14. april 2015, samt på eks- traordinær generalforsamling den 31. oktober 2017.

Vedtaegter SKK 31.10.2017