Nordre Klubhus

Nordre Klubhus i Fiskerihavnen og nabo til bådværftet Jacob Jensen, er oprindeligt Tritons gamle klubhus i Skudehavnen, hvor det oprindeligt var et par sektioner længere og købt som gammel spejderhytte, som klubbens medlemmer istandsatte.

Da klubberne i Skudehavnen skulle flytte ind i Sundkrogen og have landpladser i Fiskerihavnen, flyttede Triton huset ud til sin nuværende plads. Dette protesterede de andre klubber imod (da deres klubhuse ikke kunne flyttes), men efter åres lange diskussioner, i det fælles Havnelav, accepterede de øvrige klubber placeringen, og huset fik da status af ”værksted”.

Huset er således blevet SKK’s ejendom ved klubbernes sammenlægning i 2009, og er i dag et samlingspunkt for spisning, varme og hygge, særligt når både klargøres og sættes i vandet om foråret og tages op om efteråret. Herudover er klubhuset et hyggeligt samlingssted resten af året, i dag overvejende for de gamle medlemmer af Triton. Men alle er meget velkomne og huset bruger i stigende omfang. Endvidere kan huset lejes af klubbens medlemmer, bortset i perioderne med søsætning og optagning, efter princippet ”først til mølle”. Udlejningsregler se nedenfor ...

Husets daglige drift, renholdelse og vedligeholdelse varetages af brugerne og større opgaver hører under Drift-husudvalget. Man kan kontakte huset, også om udlejning, på adressen nordreklubhus@sejlklubbenkbh.dk

Udlejning af Nordre Klubhus
Adressen er: Sejlklubben København, Østersøvej 30, 2100 København Ø (i Fiskerihavnen ved siden af Jacob Jensens Bådværft). 

Ved ønske om leje kontaktes nordreklubhus@sejlklubbenkbh.dk . Prisen for leje pr. gang er kr. 500,- der forud lejedatoen indsættes på klubbens konto i Danske Bank: Registreringsnummer 15 51 / Konto 10 36 14 94 / Husk at oplyse aftalt leje-dato og medlemsnummer.

 • Der lejes ikke ud på dage/weekender hvor der er klubaktiviteter i huset, f.eks. i hele søsætnings- og optagningsperioden. Endvidere udlejes i weekender kun 2 gange pr. måned, efter princippet ”først til mølle”
   
 • Når der er indgået aftale om leje opsætter udvalget (hurtigst muligt) et opslag i klubhuset om at det er lejet ud. Lejer disponerer herefter over klubhuset i det aftalte tidsrum, inkl. forbrugsgods så som sæbe, remedier til opvaskemaskine, kaffefiltre, håndklæder, viskestykker og toiletpapir
   
 • Klubhuset kan udlejes til et dagarrangement eller til et aftensarrangement. Ved dagarrangementer aftales tidrammen fra gang til gang. Ved aftenarrangementer er tidsrammen fra kl. 14.00 til dagen efter kl. 10.00. Tidsrammerne aftales ved aftalens indgåelse
   
 • Klubhuset skal afleveres ryddet og rengjort. Såfremt klubhuset ikke afleveres som det er modtaget, opkræves efterfølgende kr. 200,- pr. time det har taget udvalget at rette op
   
 • Lejer er i lejeperioden erstatningsansvarlig for skader på klubhuset og inventar, uanset om ansvaret for skaden er lejers eller lejers gæstebud
   
 • Anke over udvalgets beslutninger vedr. udlejning, evt. ekstrabetaling og/eller erstatningskrav kan forelægges klubbens bestyrelse til afgørelse

Godkendt af bestyrelsen d. 15. jan. 2014