Se mere om sejlsportsligaen i Danmark (åbner i nyt vindue)

Sportsudvalget

Sportsudvalget håndterer og administrerer klubbens J/70, der hedder JOY.

Sejlklubben København er repræsenteret i den danske Sejlsportsligas, 2. division. Desuden er det målet at etablere en sportsskole og målrettede træningssejladser året rundt for medlemmer med lyst og interesse for høj puls og vand i håret. 

Du kan tilmelde dig sportssejlads og træning som enkeltperson eller som hold.

Sejlere og deltagere i Sportsudvalget inviterer i løbet af året klubbens medlemmer og potentielle sportssejlere med på prøve eller træningssejlads. Tilbuddene opslås på hjemmesiden.

I prioritere rækkefølge deltager J/70eren i:

  • Udtagelsessejladser til Dansk Sejlunions Ligasejladser
  • Sportsbådsstævner (ofte i forbindelse med Ligastævner)
  • Kapsejladstræning (Fleetsejlads) i Svanemøllekredsen/Sundkredsen
  • Introduktionssejlads for sejlerskoleelever og potentielle nye SKK-medlemmer, samt
  • Inspirationssejlads for klubbens øvrige medlemmer.

Sportsudvalget udpeges af bestyrelsen og konstituerer sig selv med en udvalgsformand og en bådsmand, samt et eller flere medlemmer efter behov.

Kontakt: sport@sejlklubbenkbh.dk

 

Hvem må sejle J/70?

Alle, der godkendes af sportsbådsudvalget som skippere, må sejle båden og påtager sig dermed ansvaret for den aktuelle sejlads, herunder klargøring, afrigning, føring af logbog mv.  Godkendelseskriterierne vil være dokumenteret sejladserfaring i sejljolle eller sejlbåd, hvor de bedst kvalificerede godkendes som skippere.

Under sejladsen skal der foruden skipperen være mindst to godkendte gaster/skippere, hvoraf mindst den ene gast skal være godkendt af sportsbådsudvalget. Den anden gast kan være godkendt af skipperen efter samme kriterier, som gældende for sportsbådsudvalgets godkendelse af gaster. Sportsudvalget fører oversigt over godkendte skippere og gaster med tilhørende kontaktoplysninger. Alle med medlemsskab, som aktiv i Sejlklubben København, kan uden betaling søge godkendelse som skipper/gast og dermed optages på oversigten. 

Ud over betalende deltagere kan den enkelte skipper og to godkendte gaster medtage 1- 2 ikke-betalende klubmedlemmer/potentielle nye klubmedlemmer i træningssejladser og enkeltsejladser. Ikke-betalende medlemmer kan højst deltage i 4 sejladser pr. år (1. januar - 31. december).

 

Tilmelding og betaling

Medlemmer kan tilmelde sig J/70 projektet som enkeltperson eller som hold. Tilmelding kræver betaling af et årligt (1. januar – 31. december) J/70 kontingent på p.t. kr. 2.000,-. Unge under 21 år og studerende under 25 år betaler halvt J/70 kontingent (P.t. kr. 1.000,-).

Medlemskontingent og J/70-kontingent betales pro rata for de resterende måneder af den pågældende sæson (Kalenderår).

Deltagelse i J/70-projektet omfatter betaling og brug af J/70 til træning og deltagelse i sportsbådsstævner. Stævnegebyr og transport er ikke inkluderet, men Sportsbådsudvalget kan ansøges om tilskud til transport og deltagelse. Deltagergebyr for det udtagne hold til Ligastævner dækkes dog af klubben.

Bådreservation, logbog

Skippere kan i kalenderen reservere båden til træningssejladser efter nærmere aftale. Anvendes en reservation ikke, skal den af skipperen fjernes fra hjemmesiden senest 7 dage før den planlagte sejlads. Sker dette ikke, betaler skipper en godtgørelse på 500,- til klubben, med mindre skipper kan stille en alternativ besætning.

Skipper er ansvarlig for føring af logbog i kalenderen. Heri indføres inden sejladsen navne på samtlige ombordværende. Endvidere anføres eventuelle fejl og mangler ved båden.

Skipper er kontaktperson for besætningen og har ansvar for at båden afleveres i samme stand, som den blev modtaget. Alle havarier, herunder grundstødning og alvorlige fejl ved båden skal straks rapporteres til bådsmanden, der tager stilling til evt. forsikringsanmeldelse eller værftsreparation. Føreren har ansvar for selv at udbedre småskader efter hver sejlads. Der forefindes en værktøjskasse med nødvendige reservedele om bord.

Sejladstider og sejladsområde

Der må kun sejles mellem solopgang og solnedgang. Sejltiderne er: Fra solopgang - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00 og 18:00 - solnedgang.

Bort set fra deltagelse i stævner, må der kun sejles i Svanemølleområdet, mod nord afgrænset af breddeparallellen gennem Skovshoved Havn og mod øst afgrænset af meridianen gennem Stubbens østlige punkt.

Ligasejlads

Sportsbådsudvalget udvælger blandt de interesserede deltagere/hold det hold, som vurderes bedst kvalificeret til deltagelse I Ligasejladserne. Kriterierne for udvælgelsen afgøres af sportsbådsudvalget under hensyntagen til antal interesserede deltagere/hold – f.eks. via udtagelsessejladser.

sport@sejlklubbenkbh.dk

Sportudvalg medlemmer

Læser ....Læser ....

Status

Sejlsportsligaen 2019 er afsluttet og efter en lang række gode og meget tætte sejladser, må vi bøje os i støvet og respektere, at vi er i den tunge ende af 1. division. 
Cool Cats kæmpede for for klubbens ære og i 2020 er udfordringen at komme tilbage i det fine selskab :-)
Se resultatliste ...